REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.madman.pl
Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.madman.pl
administrowany przez Ilona Frydel, zwanego dalej Sprzedawcą, prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą MM z siedzibą w 34-120 Andrychów, ul. Żwirki i Wigury 75/71,
NIP:5512605387 , REGON: 384155400, telefon kontaktowy: 530066704, poczta
elektroniczna: info@madman.pl, reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę
usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb
odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
§ 4 Umowa sprzedaży
§ 5 Realizacja zamówień i dostawa
§ 6 Metody płatności
§ 7 Prawo odstąpienia
§ 8 Rękojmia i reklamacje Towaru
§ 9 Reklamacje
§ 10 Odpowiedzialność
§ 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 12 Postanowienia końcowe
§ 1
Definicje
1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.madman.pl.
2. Sprzedawca – Ilona Frydel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MM
z siedzibą w 34-120 Andrychów, ul. Żwirki i Wigury 75/71, NIP: 5512605387, REGON:
384155400.
3. Adres siedziby Sprzedawcy – 34-120 Andrychów, ul. Żwirki i Wigury 75/71
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze
Sprzedawcą.
5. Konsument – osoba fizyczna, zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz
Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu
internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania
umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu
i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
9. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
10. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu
internetowego od Sprzedawcy.
11. Konto Klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym
gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia
zamówień.
12. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym
umożliwiający utworzenie Konta klienta.
13. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie
internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru.
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego,
wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające
w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę
płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
15. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną
bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
16. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając
obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym
Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych
Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).
3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę
danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie
internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz
ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności”
Sklepu internetowego.
4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych
przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa
oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad
współżycia społecznego.
5. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:
a) nowe i bezpieczne,
b) wolne od wad fizyczny oraz prawnych,
c) zgodne z właściwościami wskazanymi w Sklepie internetowym,
d) wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
6. Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności,
wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości
skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi
za wady fizyczne oraz prawne Towaru (§ 8), który nabył od Sprzedawcy.
7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz poza jej granicami, zgodnie
z wyborem Klienta.
8. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do
produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
9. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych
(PLN) i są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują
kosztów dostawy.
10. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju
przesyłki (np.: wagi lub niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt dostawy jest
widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją
Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez
Sprzedającego, o której mowa w § 4 pkt 6.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
(rodzaje, warunki, odstąpienie)
1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca
świadczy usługi drogą elektroniczną.
2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są realizowane w zakresie:
a) wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego,
umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta
do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od
wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza
Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak,
aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji
o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy;
b) wypełnienia formularza kontaktowego przez Użytkownika Sklepu
internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie
przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z
chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania
wypełnionego formularza Sprzedawcy;
c) rejestracji i prowadzenia Konta Klienta, umowa zawierana jest na czas
nieokreślony, w momencie dokonania przez Klienta rejestracji za pomocą
funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego;
d) przesyłania Klientowi oferty handlowej w formie Newslettera, umowa
zawierana jest na czas nieokreślny, w momencie zapisania się Klienta do usługi
Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie
z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
6. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje:
a) Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym
Regulaminem (§ 7),
b) Klientowi, na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt. 3
lit. c i d, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny, za
wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.
7. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt. 6 lit b, Klient wysyła na adres poczty
elektronicznej: info@madman.pl, jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach
przewidzianych niniejszym Regulaminem .
§ 4
Umowa sprzedaży
1. Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient korzystając
z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:
a) dokonuje wyboru Towaru, określając jego ilość i cechy (funkcjonalność „DO
KOSZYKA”)
b) wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj.
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, nazwę i adres siedziby
firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jak również sposób dostawy i formę
płatności.
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie
Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz
bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych
zamówień.
3. Posiadanie konta Klienta (rejestracja) nie jest niezbędne do składania zamówień w Sklepie
internetowym.
4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem:
a) formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni
w tygodniu,
b) telefonicznie, pod numerem kontaktowym: 530066704,
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email info@madman.pl.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą
elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej
oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie.
Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej
ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego
Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych
rabatów (o ile dotyczy).
7. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się ma możliwość sprawdzenia statusu
Zamówienia.
§ 5
Realizacja zamówień i dostawa
1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu,
z uwzględnieniem § 6 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Czas realizacji, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj.
kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy, jest indywidualnie
określony dla każdego Towaru dostępnego na stronie Sklepu internetowego i wynosi
średnio do 24 h.
3. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez
Klienta w trakcie dokonywania zamówienia.
4. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta pod adresem Sprzedawcy realizowane jest
niezwłocznie po jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony
z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość
wysłaną na adres e-mail Klienta.
5. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji
zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się
z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu
realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
6. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy
kurierskiej. Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedającego w dni robocze.
7. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed
uszkodzeniem podczas transportu.
8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów,
Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego.
9. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej
zamówienie, o której mowa w § 4 ust. 6 Klient jest informowany o kosztach wybranego
przez siebie sposobu dostawy Towaru.
10. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do
momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie
zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub
drogą elektroniczną.
11. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien
w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów
uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie
nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych
nieprawidłowości Klient powinien, w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić
protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na
uszkodzony, prosi się, aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze
postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia
reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane
postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i
odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu przez Klienta przy
kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.
§ 6
Metody płatności
1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU, PayPal),
b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank
Śląski S.A. na numer konta: 07 1050 1100 1000 0097 1823 8976,
c) za pobraniem,
d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym Towaru.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego,
określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy).
3. W przypadku wyboru płatności, o których mowa w pkt 1 lit. a i b zamówienie zostaje
zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Sprzedawca realizuje
zamówienie niezwłocznie, przy wyborze przez Klienta formy płatności, o której mowa
w pkt 1 lit. c i d.
4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia
fakturę VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.
§ 7
Prawo odstąpienia
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, Klientowi
będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość bez podania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od
momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego
wskazaną inną niż przewoźnik.
3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu
jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty
elektronicznej Sprzedającego.
4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do
odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy
drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego
oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany
w Formularzu zamówienia.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane
od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu
otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku
zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy
lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
10. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy, będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, będącemu jednocześnie
Konsumentem, w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta.
§ 8
Rękojmia i reklamacje Towaru
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma
wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta,
w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art.
556-576 k.c.).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne
(wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby
Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania
się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.
6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które
będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces
reklamacyjny):
 okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – Towaru i pojawienia się
ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
 określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z
Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży),
 danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu
danej reklamacji. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać
z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy
dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: Krakowska 66, 34-120 Andrychów.
Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie
utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym
Towar ten się znajduje.
§ 9
Reklamacje Usług elektronicznych
1.Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku Usług elektronicznych jest
następujący:
a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej
drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach
przewidzianych Regulaminem.
b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę
oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb
reklamacji Towaru, który został opisany w § 8 Regulaminu) Klient może składać w
szczególności:
 pisemnie na adres: Krakowska 66, 34-120 Andrychów
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej info@madman.pl
c) zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które
będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces
reklamacyjny):
 okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad,
np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
 określenie żądania Klienta,
 danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu
danej reklamacji .
d) zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji Usługi
elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia.
2. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje
Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
3. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają
charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o
świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego
uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług
Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego
terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
§ 10
Pozasądowe metody rozstrzygania sporów
1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania
sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od
tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika
Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów
Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego
Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
3. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
4. Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu
rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod
adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną
poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie
z właściwymi przepisami prawa polskiego.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów
prawa polskiego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn
m.in. z uwagi na zmianę przepisów obowiązującego prawa. O każdorazowej zmianie
Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem
zaktualizowanej wersji Regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego.
3. Postanowienia nowego Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień oraz umów
zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływają na prawa
nabyte przez Klienta na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność
Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody
Sprzedającego. Nieuzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz
cywilną.
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną
poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie
z właściwymi przepisami prawa polskiego.
7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2017 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO
www.madman.pl
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów
korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym:
www.madman.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików „Cookies”.
2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Ilona Frydel prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą MM z siedzibą w 34-120 Andrychów, ul. Żwirki i Wigury 75/71
, NIP:5512605387, REGON: 384155400, telefon kontaktowy: 530066704, poczta
elektroniczna: info@madman.pl.
3. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób
korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są
przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015
r. poz. 2135).
4. Zbiory danych osób korzystających ze strony internetowej zgłoszone są do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane zawarte w zgłoszeniu są zawsze aktualne
i każdorazowo podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później niż w terminie 30 dni od
daty zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis
sposobów ochrony zastosowanych przez Administratora.
5. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w
jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się
poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom
mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu
innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować
w razie wątpliwości.
6. Administrator stosuje wszystkie wskazane we wniosku GIODO środki techniczne takie jak:
środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej
i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz
środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w
szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym
osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w
niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem takich danych.
7. Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym
dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może
być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za
zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe
zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do
Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie
niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i
otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.
§ 2
Zasady prywatności
1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania, niezbędne do zachowania prywatności oraz
poufności danych osobowych Klientów Sklepu internetowego oraz korzysta z danych
osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim użytkownik powierzył dane
Administratorowi.
2. Klient ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób
wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób
informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz
udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości,
pytań, uwag.
3. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez Sprzedawcę danych osobowych
Klienta, Sprzedawca niezwłocznie podejmuje działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich
wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym
związane.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Klientów Sklepu internetowego przed
nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem
informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.
5. Administrator będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji
dotyczących ochrony danych i będzie współpracować z organami zajmującymi się ochroną
danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
§ 3
Zakres i cel zbierania danych osobowych
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług
dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:
a) w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b) w celu zawarcia umowy sprzedaży,
c) w celu wystawienia faktury VAT,
d) prowadzenia Konta Klienta,
e) realizacji usługi Newsletter,
f) realizacji usługi Formularza kontaktowego.
2. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej (e-mail),
c) numer telefonu,
d) adres dostawy,
e) nazwę i adres siedziby firmy,
f) numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest
całkowicie dobrowolne, i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług
świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
§ 4
Polityka „Cookies”
1. Sprzedający zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu
gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub
Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do
przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na
witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie
tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies
„sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania,
wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies
„stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach
plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów
poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie
bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji
Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do
zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością
wyboru Towarów.
3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie
zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
4. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient
jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń
funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
5. Klient, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej
chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania
należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której
aktualnie korzysta Klient.
6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki
internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.
§ 5
Prawa i obowiązki
1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź
wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej
bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie
obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Klient, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez
Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, a także
usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, przysługuje bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
3. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie
woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może
skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem
Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.
5. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.