POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO
www.madman.pl
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów
korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym:
www.madman.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików „Cookies”.
2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Łukasz Frydel prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą MADMAN z siedzibą w 34-120 Andrychów, ul. Krakowska
66, NIP: 551 249 60 76, REGON: 121 844 394, telefon kontaktowy: 606 955 947, poczta
elektroniczna: info@madman.pl.
3. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób
korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są
przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015
r. poz. 2135).
4. Zbiory danych osób korzystających ze strony internetowej zgłoszone są do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane zawarte w zgłoszeniu są zawsze aktualne
i każdorazowo podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później niż w terminie 30 dni od
daty zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis
sposobów ochrony zastosowanych przez Administratora.
5. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w
jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się
poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom
mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu
innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować
w razie wątpliwości.
6. Administrator stosuje wszystkie wskazane we wniosku GIODO środki techniczne takie jak:
środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej
i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz
środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w
szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym
osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w
niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem takich danych.
7. Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym
dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może
być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za
zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe
zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do
Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie
niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i
otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.
§ 2
Zasady prywatności
1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania, niezbędne do zachowania prywatności oraz
poufności danych osobowych Klientów Sklepu internetowego oraz korzysta z danych
osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim użytkownik powierzył dane
Administratorowi.
2. Klient ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób
wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób
informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz
udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości,
pytań, uwag.
3. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez Sprzedawcę danych osobowych
Klienta, Sprzedawca niezwłocznie podejmuje działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich
wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym
związane.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Klientów Sklepu internetowego przed
nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem
informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.
5. Administrator będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji
dotyczących ochrony danych i będzie współpracować z organami zajmującymi się ochroną
danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
§ 3
Zakres i cel zbierania danych osobowych
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług
dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:
a) w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b) w celu zawarcia umowy sprzedaży,
c) w celu wystawienia faktury VAT,
d) prowadzenia Konta Klienta,
e) realizacji usługi Newsletter,
f) realizacji usługi Formularza kontaktowego.
2. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej (e-mail),
c) numer telefonu,
d) adres dostawy,
e) nazwę i adres siedziby firmy,
f) numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest
całkowicie dobrowolne, i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług
świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
§ 4
Polityka „Cookies”
1. Sprzedający zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu
gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub
Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do
przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na
witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie
tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies
„sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania,
wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies
„stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach
plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów
poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie
bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji
Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do
zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością
wyboru Towarów.
3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie
zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
4. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient
jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń
funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
5. Klient, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej
chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania
należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której
aktualnie korzysta Klient.
6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki
internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.
§ 5
Prawa i obowiązki
1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź
wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej
bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie
obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Klient, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez
Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, a także
usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, przysługuje bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
3. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie
woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może
skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem
Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.
5. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.