POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Klientów korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem
internetowym:
www.madman.pl przez Ilona Frydel prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą MM Ilona Frydel, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 75, lok. 71, 34-120
Andrychów, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP:
5512605387, REGON: 384155400 (dalej „MADMAN”). Dokument określa również zasady
stosowania plików „Cookies”.
2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu w
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, jest
Ilina Frydel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MM z siedzibą w 34-
120 Andrychów, ul. Żwirki i Wigury 75, lok. 71, NIP: 5512605387, REGON: 384155400.

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem można się
skontaktować pod adresem ul. Żwirki i Wigury 75, lok. 71, 34-120 Andrychów, adresem e-mail: :
info@madman.pl, numerem telefonu 530066704.
4. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób
korzystających ze strony internetowej, w tym wynikających z rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w
odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.
5. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących
informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób
staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je
wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy
ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o
instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan, lub do podjęcia
działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. b RODO),
b) niezbędnym do wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, w
szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego i prowadzenia
dokumentacji rachunkowej oraz udzielania informacji uprawnionym organom
wysuwającym takie żądanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
c) na podstawie Pani/Pana zgody w pozostałych przypadkach (podstawa: art. 6 ust. 1
lit. a RODO),
d) niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w
postaci możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu
zawartej z Pani/Panem umowy (podstawa oprawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie
danych w zakresie szczególnej kategorii danych osobowych (podstawa prawna: art. 9
ust. 2 lit. a RODO).

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych
osobowych Klientów. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas
rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Klienta danych oraz
znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta Klienta przez nieupoważnione
systemy lub osoby.
8. Administrator stosuje następujące techniczne środki ochrony danych osobowych: środki
ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i
telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych
oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych
osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich
nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i
wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
§ 2

Udostępnianie danych Klienta

1. Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w
niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych.
2. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom
tj.
a) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne,
b) podmiotom zajmującym się świadczeniem usług transportowych i kurierskich –
zgodnie z wyborem Klienta dokonanym przy składaniu zamówienia;
c) podmiotom prowadzącym dokumentację księgową Administratora;
d) podmiotom prowadzącym obsługę prawną Administratora;
e) podmiotom prowadzącym usługi informatyczne, w tym zajmujące się prowadzeniem
i konserwacją serwisu sklepu info@madman.pl.
f) podmiotom zajmującym się świadczeniem usług hostingowych serwisu MADMAN;
g) upoważnionym pracownikom Administratora.
3. Administrator udostępni dane Klienta, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy
państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
4. Administrator nie przekazuje danych osobowych Klienta poza teren Unii Europejskiej
oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§ 3
Zasady prywatności

1. Administrator podejmuje wszelkie działania, niezbędne do zachowania prywatności oraz
poufności danych osobowych Klientów oraz korzysta z danych osobowych tylko w
zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim użytkownik powierzył dane
Administratorowi.
2. Klient ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób
wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny
sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy
oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie
wątpliwości, pytań, uwag.
3. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez Administratora danych
osobowych Klienta, Administrator niezwłocznie podejmuje działania w celu wyjaśnienia
i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadając na
wszystkie pytania z tym związane.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Klientów Sklepu internetowego
przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz
zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.
5. Administrator będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji
dotyczących ochrony danych i będzie współpracować z organami zajmującymi się
ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie postępować zgodnie z
ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i
ustalonymi zwyczajami.

§ 4

Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji
usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w pozostałych celach tj.:
a) w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b) w celu zawarcia umowy sprzedaży,
c) w celu wystawienia faktury VAT,
d) założenia i prowadzenia Konta Klienta,
e) realizacji usługi Newsletter,
f) realizacji usługi Formularza kontaktowego,
g) rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania,
h) badania satysfakcji,
i) badań statystycznych, w tym stworzenia profilu klienta (tzw. Profilowanie),
j) marketingu usług (jeśli Klient wyrazi na to odrębna zgodę).
2. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej (e-mail),
c) numer telefonu,
d) adres dostawy,
e) nazwę i adres siedziby firmy,
f) numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie
jest całkowicie dobrowolne, i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez
Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 4

Prawa Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1. Prawo do cofnięcia zgody – Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w
momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych
usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu
wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za
sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie
z usług lub funkcjonalności.
2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – Klient ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli
Administrator przetwarza dane Klienta w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w
związku z korzystaniem z marketingiem produktów i usług, prowadzeniem statystyki
korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z
Serwisu, a także badaniem satysfakcji. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw
Klienta na przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Jeżeli

sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy
prawnej do przetwarzania danych osobowych, usunie dane osobowe klienta, wobec
wykorzystania których wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Klient ma prawo do
żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia
wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Klient ma prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli zgłosi takie żądanie, do czasu
jego rozpatrzenia Administrator uniemożliwi Klientowi korzystanie z określonych
funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem
danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w
tym marketingowych.
5. Prawo dostępu do danych – Klient ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy Administrator
przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo do uzyskania dostępu
do swoich danych osobowych; uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych
danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania
tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia
skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w
związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskania kopii swoich
danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych – Klient ma prawo do sprostowania i uzupełnienia
podanych przez siebie danych osobowych.
7. Prawo do przenoszenia danych Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które
dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie,
administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz
również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio
takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
8. Administrator spełni żądanie określone w pkt 1-7 albo odmówi jego spełnienia
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak –
z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie mógł spełnić
żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując
uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
9. Ze względów technicznych, Administrator potrzebuje zawsze 24h na dokonanie
aktualizacji wybranych ustawień w Serwisie.
10. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków – Klient uprawniony jest do zgłaszania do
Administratora skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień. W sytuacji, gdy prawo do
ochrony danych osobowych zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne
oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych, poprzez formularz
kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
12. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora
może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za
pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.
13. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

§ 5
Polityka „Cookies”

1. Sprzedający zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu

gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta
lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy
wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy
następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np.
poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu
końcowym Klienta do czasu jego wylogowania wyłączenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na
urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach
plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb
Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego
oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są
również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to
one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co
wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.
3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie
zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
4. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na urządzeniu Klienta może
utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu
internetowego, do czego Klient jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć
świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
5. Klient, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w
każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją
postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki
internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.
6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki
internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki
„Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.

§ 6

Okres przetwarzania danych osobowych

14. Dane osobowe Klienta przechowywane są przez okres posiadania Konta w Serwisie dla
celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług
zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.
15. Po usunięciu Konta dane osobowe Klienta zostaną zanimizowane, za wyjątkiem
następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o
wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od
usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z
korzystaniem z naszych usług).
16. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas
odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły
dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Polityką prywatności zastosowanie mają
postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także
prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).